Интернет-вестник Пермского краевого отделения Союза журналистов России

Поделиться
Отправить

Ïîëïðåä ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ìèõàèë Áàáè÷ äàë ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ àãåíòñòâó ÒÀÑÑ